Administrator serwisu: Sławomir Wolański, Draganowa 32.

§ 1
WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z działu ogłoszeniowego Portalu. Warunki ogólne opisane zostały w głównym regulaminie.
 2. Usługa "Ogłoszenie" polega na utrzymaniu ogłoszenia Użytkownika w wydzielonej dla ogłoszeń części Portalu.
 3. Użytkownik zleca Portalowi świadczenie usługi Ogłoszenia poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
 4. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2
OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.
 2. Dane kontaktowe Użytkownika podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

§ 3
ZAMAWIANIE USŁUGI

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
 2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
 3. Ogłoszenie publikowane jest na okres wybrany prze użytkownika (dostępne opcje: 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni lub czas nieograniczony).
 4. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia w przeznaczonej do tego kategorii.
 5. W przypadku stwierdzenia, że ogłoszenie jest niezgodne z kategorią lub regulaminem, może ono być usunięte bez podania przyczyny.
 6. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia użytkownik ma możliwość jego edycji
   i usunięcia.
 7. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
  * naruszają prawo,
  * naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
  * naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
  * mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
  * mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
  * zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu lub jego Partnerów.
 8. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
 9. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Portal zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU

 1. Wydawca zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością. Niemniej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Administrator zastrzega prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

§ 5
PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

 • Promocja "Pierwszy".
  Ogłoszenie było opublikowane jako pierwsze na liście ogłoszeń, przy czym pierwszeństwo to jest bezwzględne. Istnieje również opcja "przenieś na początek listy" i choć nazwa i kontekst są niezwykle podobne, to opcje te działają zupełnie inaczej. W przypadku kilku ogłoszeń promowanych jako "pierwszy" na samej górze będzie ostatnio umieszczone w serwisie ogłoszenie.
 • Promocja "Ramka".
  Ogłoszenie z tą promocją zostanie opublikowane z ramką wyróżniającą na liście ogłoszeń.
 • Promocja "Tło".
  Ogłoszenie z tą promocją zostanie opublikowane z wyróżnionym tłem na liście ogłoszeń.
 • Promocja "Specjalne".
  Ogłoszenie z tą promocją może zostać opublikowane w module wyświetlającym ogłoszenia specjalne. Przy nazwie ogłoszenia znajdzie się charakterystyczna gwiazdka, sugerująca wyjątkowość ogłoszenia. Ogłoszenie wyświetlane na stronie głównej.
 • Promocja "Przenieś na początek listy".
  Ma mniejszy priorytet niż promocja "pierwszy", a więc jeśli ustawimy jakieś ogłoszenie z aktywną promocją "pierwszy", a następnie w innym ogłoszeniu skorzystamy z opcji "przenieś na początek listy" to w rzeczywistości ułoży się ono pod ogłoszeniem z aktywną promocją "pierwszy", chyba że przenoszone ogłoszenie też ma promocję pierwszy to wtedy ustawiane jest na samym początku listy. Promocja dostępna dla zalogowanych użytkowników i znajduje się na stronie z listą ogłoszeń w zakładce "Moje konto".

 1. W przypadku stwierdzenia przez moderatora faktu zamieszczenia Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii przy domniemaniu, że intencją było pomniejszenie opłaty za wyróżnienie Ogłoszenie może zostać usunięte, a opłata za wyróżnienie ulec przepadkowi.
 2. Ceny poszczególnych usług promowania pojawiają się w formularzu dodawania ogłoszenia.
 3. Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie wyróżniania Ogłoszenia niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
 4. Wszystkie prezentowane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Operatorem płatności jest PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 6. Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. W przypadku opóźnienia odpowiedzi systemu bankowego Użytkownika skutkującej zakończeniem sesji informacja o dokonanej płatności może pojawić się w systemie z opóźnieniem.
 7. Ogloszenia-Jaslo.pl nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. Ogloszenia-Jaslo.pl nie ma wpływu na i nie ponosi odpowiedzialności za ew. prowizje wynikające z indywidualnych umów Użytkownika z bankiem lub wystawcą karty płatniczej.
 8. Ogloszenia-Jaslo.pl udostępnia możliwie szeroki wachlarz form płatności, jednocześnie nie odpowiada za czasową niedostępność kanałów płatności ze względu na niedostępność systemu bankowego lub limity czasowe lub kwotowe nałożone przez bank lub operatora płatności.
 9. Promowanie Ogłoszenia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji, a czas usługi biegnie od momentu jej aktywacji. Przeważnie ogłoszenie pojawia się do 2 godzin od jego dodania i opłacenia.
 10. Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte lub oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 11. Opłata za promowanie Ogłoszenia usuniętego ze względu na jej niezgodność z prawem lub niniejszym regulaminem nie będzie zwracana.
 12. W przypadku Ogłoszeń dodawanych przez niezalogowanego użytkownika aktywacja Ogłoszenia wyróżnionego nie jest konieczna. Ogłoszenie będzie automatycznie aktywowane po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

Regulamin ogłoszeń AnonseKrosno.pl